Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B

NGƯỜI PHỤC VỤ

Mc 9,30-37

 

9,30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

 

Chiết tự BỘC và Gợi ý

 

BỘC là đầy tớ, dánh xe.

Là người chỉ sống trọn bề phận tôi.

 

 

BỘC (đầy tớ, đánh xe) được ghép bởi hai chữ NHÂN (con người) và NGHIỆP (làm việc, chức việc). Được hiểu là một người chỉ lo làm việc bổn phận (làm việc mình phải làm). Phận người đầy tớ thời nô-lệ: mạng sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người chủ đã mua họ về.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Đầy tớ. ◎Như: nô bộc  đầy tớ, bộc nhân  người hầu hạ.

◼ (Danh) Kẻ cầm cương. ◎Như: Ngày xưa có chức Thái bộc tự  coi về việc xe ngựa cho vua.

◼ (Động) Đánh xe. ◇Luận Ngữ : Tử thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc  (Tử Lộ ) (Khổng) Tử tới nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe.

◼ (Đại) Kẻ hèn này. § Lời nói nhún mình dùng trong thư từ. ◇Tư Mã Thiên : Bộc hoài dục trần chi nhi vị hữu lộ  (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Kẻ hèn này muốn trình bày lẽ đó nhưng chưa có cơ hội.

 

Gợi ý NGƯỜI PHỤC VỤ từ Bài Tin Mừng:

 

Đức Giêsu con người phục vụ: Chúa đã nhập thể và nhập thế!

 

9,30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Cả cuộc đời dương thế Đức Giêsu chỉ có một mục đích: “Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: …Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa.” (x Dt 10,4-10). Đức Giêsu người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, Chúa đến thế gian trong kiếp phàm nhân để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, qua từng bước trong từng thời điểm. Thánh Phaolô đã ghi nhận trong thư gởi giáo đoàn Philipphê (Pl 2,6-11):  6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".

 

Hãy biết và sống đúng thân phận của người phục vụ: lý do để tồn tại chính là sống cho người khác!

 

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

Là những người theo Chúa, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi phải sống theo gương Đức Giêsu trong tinh thần phục vụ trong thân phận người phục vụ, theo nguyên ngữ Hy-lạp chữ DU-LOS là phục vụ, là tôi-mọi, là đầy-tớ… nếu trở về thời nô-lệ thì Du-los (người nô-lệ) chỉ có một lý do duy nhất để sống để tồn tại là hầu hạ và vâng phục người-chủ (người đã bỏ tiền ra để mua hoặc chuộc về). Đức Giêsu đã đổ máu để chuộc mỗi người chúng ta, rồi Người lại nâng cấp mỗi người chúng ta như Thánh Irênê đã dạy: “Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Và chính Đức Giêsu cũng đã quả quyết như thế: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15). Vậy mỗi chúng ta đều là những tôi tớ của Chúa, là anh chị em với nhau thì phải phục vụ và nâng đỡ nhau.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống khiêm tốn và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình trong tình yêu mến Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Thường Niên hôm nay là: “HÃY HỌC CHÚA GIÊSU TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra sự đồng hành và lời chất vấn của Chúa trong từng phút giây cảnh tỉnh trong cuộc đời cúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết nhạy cảm để nhận ra những nhắc nhở của Chúa mà điều chỉnh hướng sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết nhìn lên Chúa để học sống khiêm tốn mà phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, … và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống khiêm tốn và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết sống khiêm tốn và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình trong tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1248
Tất cả: 57,573,037