Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B

BÀ GOÁ NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ VÀO THÙNG

(DÂNG CÚNG) NHIỀU HƠN AI HẾT.

Mc 12,38-44

 

12,38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." 41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

 

Chiết tự PHỤNG và Gợi ý

 

PHỤNG là vật cúng, suy tôn.

Hài-thanh, tay chắp hướng trông đại thần.

 

 

PHỤNG (vật cúng, tôn thờ, suy tôn) được ghép bởi ba chữ ĐẠI(to, lớn), NHỊ (hai, thứ hai)và PHONG (tươi tốt). Được hiểu là một sự dâng lên kính trọng với nhiều cánh tay (Triện-văn), hai tay chắp lại kính cẩn hướng về người trên (Hài-thanh). Thờ-phụng, Cung-phụng cần tấm lòng kính trọng chứ không chỉ phụ thuộc vào của lễ vật chất…

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Dâng lên (người bề trên). ◇Hàn Phi Tử : Sở nhân Hòa Thị đắc ngọc phác Sở san trung, phụng nhi hiến chi Lệ Vương  (Hòa Thị ) Người nước Sở là Hòa Thị lấy được ngọc phác ở trong núi Sở, dâng lên biếu vua (Chu)LệVương.
◼ (Động) Kính biếu, hiến. ◇Chu Lễ 
: Tự ngũ đế, phụng ngưu sinh  (Địa quan , Đại tư đồ 
) Cúng tế ngũ đế, hiến bò làm lễ vật.

◼ (Động) Kính vâng, kính nhận (mệnh ý của người trên). ◎Như: phụng mệnh  vâng lệnh, phụng dụ  kính tuân lời ban bảo.

◼ (Động) Hầu hạ. ◎Như: phụng dưỡng  hầu hạ chăm sóc, phụng thân  hầu hạ cha mẹ.

◼ (Động) Tôn, suy tôn. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Tần mạt đại loạn, Đông Dương Nhân dục phụng Anh vi chủ  (Thế thuyết tân ngữ , Hiền viện ) Cuối đời nhà Tần loạn lớn, Đông Dương Nhân muốn tôn Anh làm chúa.

◼ (Động) Tin thờ, tín ngưỡng. ◎Như: tín phụng Phật giáo  tin thờ đạo Phật.

◼ (Động) Cúng tế. ◇Bắc sử : Tử tôn thế phụng yên  (Mục Sùng truyện ) Con cháu đời đời cúng tế.

◼ (Động) Theo, hùa. ◇Nho lâm ngoại sử : Vãn sanh chỉ thị cá trực ngôn, tịnh bất khẳng a du xu phụng  (Đệ thập hồi) Vãn sinh chỉ là người nói thẳng, quyết không chịu a dua xu phụ.

◼ (Danh) Họ Phụng.

◼ (Phó) Dùng làm kính từ. ◎Như: phụng khuyến  xin khuyên, phụng bồi  kính tiếp, xin hầu.

◼ Một âm là bổng. (Danh) Lương bổng của quan lại. § Đời xưa dùng như chữ bổng . ◇Hán Thư : Kim tiểu lại giai cần sự nhi phụng lộc bạc, dục kì vô xâm ngư bách tính, nan hĩ 祿 (Tuyên đế kỉ ) Nay quan lại nhỏ đều làm việc chăm chỉ mà lương bổng ít, muốn họ không bóc lột trăm họ, khó thay.

 

Gợi ý DÂNG CÚNG từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy cùng mọi người Phụng Thờ Chúa, chứ đừng lợi dụng việc Phụng Thờ Chúa để kéo mọi người phụng thờ mình.

12,38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."  

 

Có thể nói trong Kinh Thành ghi nhận Chúa Giêsu ghét nhất ‘tội giả hình’, ‘đạo đức giả’ vì bản chất của tội này là ‘lợi dụng tôn giáo’, ‘phạm thượng’ lợi dụng uy tín của chính Chúa để trục lợi, lừa gạt đồng loại. Kinh Thánh ghi nhận với người đạo đức chân thành thì Chúa Giêsu chúc “phúc cho các con…” còn với kẻ đạo đức giả thì bị Chúa rủa “khốn cho các ngươi…”

 

Hãy thành tâm trong việc dâng cúng, Chúa cần những đồng tiền thành tâm chứ không là những đồng tiền dư thừa bố thí.

 

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

 

Ngày nay chúng ta có một thành ngữ quen thuộc nhà đạo “Đồng Tiền Bào Góa” giá trị vật chất nhỏ nhưng giá trị tinh thần lớn, vì chính Chúa Giêsu nhận xét:“Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. “Một miếng khi đói, bằng gói khi no” là rất đúng, là trải nghiệm của những ai đã phải rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Giá trị vật chất thì tiền trăm vẫn hơn tiền chục, nhưng ai là người quảng đại để dâng cúng một trăm phần trăm như người phụ nữ kia! Trong một cuộc lạc quyên, Cha xứ giáo xứ nọ đã rơi lệ khi một gia đình nghèo dám quảng đại dâng tiền ba ngày công (khoảng 300.000đ) trong khi nhiều người thu nhập một ngày trên ba trăm ngàn lại chỉ dâng cùng chưa được ba trăm ngàn..!

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết thành tâm tôn thờ Chúa và quảng đại dâng cùng trong tinh thần đạo đức.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÔN THỜ VÀ SỐNG ĐẠO ĐỨC CHÂN THÀNH”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, .., thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng… lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônnhận ra những hình thức đạo đức giả để xa tránh mà sống chân thành hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtthành tâm dâng cúng và chia sẻ cách thành tâm những của cải Chúa đã ban cho. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hếtdù chỉ làhai đồng tiền kẽm.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn thành tâm dâng Chúa cách quảng đại, dẫu ‘của ít lòng nhiều’. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rõ rằng Chúa cần tấm lòng hơn lễ vật, Chúa luôn quảng đại hơn lòng quảng đại của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết thành tâm tôn thờ Chúa và quảng đại dâng cùng trong tinh thần đạo đức.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Đi tu có thể đổi đời?

  Một thực tế là đi tu đòi hỏi người tu phải đổi đời, nhưng không theo nghĩa trần tục. Những ai cứ muốn đổi đời theo đen, nghĩa là vun vén ...

 • Đấu tranh để lấy chất nuôi dưỡng

  Như Chúa Giêsu đã đấu tranh trong vườn Giếtsêmani, chúng ta cũng phải đấu tranh để tiếp tục bám vào điều gì đó vượt quá bản năng tự nhiên của ...

 • Chúa không gọi những người giỏi nhất

  Chúa cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc đèn pha lớn trên hải trình của mình, Ngài cho chúng ta chiếc đèn pha… xe đạp!

 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng không ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống ...

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn thương ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn bã cứ ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 801
Tất cả: 55,003,822