Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên A và lễ các Thánh Tử đạo VN

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Mt 25,14-15.19-21

25,14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

 

GÂY LỜI

Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói:

"Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." (Mt 25,20)

Chiết tự Nôm và Gợi ý

GÂY được viết dạng chữ NÔM: 𨠳, 𨢟, 𨡨, 󱮺 (F2)*,

Mượn âm chữ Hán DẬU= GÂY 𨠳 = DẬU 酉+ CAI 荄 → 亥 : Làm ra, khiến xảy ra. Tạo dựng nên. GÂY 𨡨=DẬU 酉+其 KỲ; GÂY 󱮺=DẬU 酉 +基 CƠ.

󰜋𢬣𨠳孕基圖: Một tay gây dựng cơ đồ.  閉𥹰𣷭楚滝吳縱横: Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành. (Truyện Kiều, 52a)

責埃𨡨役争𢵋: Trách ai gây việc tranh đua.  𥐆𨱽 運渃特輸機𡗶: Vắn dài vận nước được thua cơ trời. (Đại Nam, 10b)

 

LỜI được viết dạng chữ NÔM: (A2*)

Mượn âm chữ LỢI 利 (lời lãi)=LỜI: Tiền lãi kiếm được sau một vụ mua

罕𠀧𤾓两劍󰠳: Hẳn ba trăm lạng kém đâu. 拱㐌皮本群𡢐時利: Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. (Truyện Kiều, 18a)

 

TRÁM (làm lời, thu lời) được ghép bởi hai chữ BỐI (vỏ sò, tiền) và KIÊM (chiếm, gồm cả). Được hiểu là một cách cố gắng gom nhiều tiền nhất có thể một cách minh bạch và chính đáng. Đầu từ làm lời hợp pháp đáng khen: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!”

 

Chúng ta có được vài gợi ý:

TRÁM là lấy được lời, hoạch đắc lợi nhuận.

TRÁM là kiếm được tiền (khẩu ngữ). Như: trám điểm ngoại khoái  kiếm thêm chút đồng ra đồng vào.

TRÁM là lầm lẫn, lường gạt, lừa dối. Như: bị trám  bị người ta lừa.

 

Gợi ý GÂY LỜI từ Bài Tin Mừng:

Chúa luôn biết rõ ‘từng con chiên’ và không đòi hỏi quá khả năng của mỗi chúng ta.

25,14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.

Chúa ban cho mỗi chúng ta những khả năng khác nhau là để chúng ta làm vinh danh Chúa theo hoàn cản và khả năng của chính mình. Vì tính ganh tỵ chúng ta dễ bị cám dỗ đòi giống người khác, nhưng thực tế chứng minh có nhiều người có điều kiện như nhau nhưng do khả năng khác nhau mà kết quả chẳng thể giống nhau.

 

Hãy vận dụng và tận dụng mọi điều kiện và khả năng để phát triển và thăng tiến đời sống là nên thánh và là điều Chúa muốn.   

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

Chúa rất tôn trọng sự tự do của con người, Chúa cho chúng ta có ‘một thời gian lâu dài’, một cuộc đời để phát huy ‘gây lời’ những khả năng Chúa ban. Hãy sống tốt và làm tốt những công việc bổn phận hằng ngày với tình thần phục vụ, là cách gây lời tốt nhất và chắc chắn được ‘hưởng niềm vui của chủ anh!’

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành và gây lời những ơn huệ Chúa ban, để làm vinh danh Chúa và hưởng ơn cứu độ. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY TRUNG TÍN VÀ GÂY LỜI NHỮNG KHẢ NĂNG CHÚA BAN”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn đối xử tốt với mọi người và không đòi hỏi quá sứ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/Rồi ông ra đi. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống trung thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, vì ngày kết thúc cuộc đời của ta chính là ngày ta phải tính sổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết gây lời những khả năng Chúa ban, để làm vinh danh Chúa và phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tích cực và phát triển những khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân, hầu được Chúa ban thưởng nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết nhiệt thành và gây lời những ơn huệ Chúa ban, để làm vinh danh Chúa hầu hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Lc 9,23-26

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

 

TUẪN (Chết vì lý tưởng, vì đạo)

TUẪN là chết bởi nghĩa-chân.

Quyết vì lý tưởng xả thân đến cùng.

 

Chiết Tự TUẪN

TUẪN (chết vì lý tưởng, vì đạo) được ghép bởi hai chữ NGẠT (việc xấu, trái, chết), TUẦN (10 ngày, 10 năm, đầy đủ), vì một điều được cho là lý tưởng là đầy đủ thì dám chết vì nó. Trong các sách xưa khi nói về các vị chứng nhân đổ máu vì đạo Chúa thì dùng chữ Hán là “Tuẫn Đạo” và nếu dùng chữ Nôm thì “Tử vì Đạo” hay “Chết vì Đạo Thánh Chúa”, ngày nay phần lớn chúng ta quen dùng tắt: “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” thay vì dùng đầy đủ: “Các Thánh Tử Vì Đạo Tại Việt Nam”.

 

Gợi Ý Từ CHẾT VÌ

Từ chiết tự Hán Văn dưới ánh sáng Tin Mừng (đối chiếu từ ngữ *) chúng ta có được phân tích từ CHẾT VÌ của tiếng Việt như sau:

Sau khi ta chết người đời còn nhắc gì? Tiền Nhân Việt Nam dạy: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Có những người chết rồi mà vẫn được ca ngợi mãi và tên của họ không rơi vào quên lãng; bởi họ đã sống và chết vì chính đạo, chính nghĩa và chính đáng. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm các anh hùng đức tin đã chết vì Đạo tại mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Chúng ta hãnh diện và cố quyết tâm sống Đạo và làm chứng về Đạo như các Đấng dám sống và chết vì Chúa và vì Phúc Âm. CHẾT VÌ không phải là một hành động vào một thời điểm khi các vị chứng nhân hoàn thành bản án của kẻ bách hại đạo; nhưng là cả một hành trình sống đạo “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Khi mỗi người chúng ta nhìn thật kỹ hẳn chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu, Người dẫn đầu đoàn anh hùng tuẫn đạo, bởi Người đã sống gương mẫu cho mỗi chúng ta trong cuộc đời dương thế.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống vì Chúa vì Phúc Âm. Để sống từng ngày làm chứng về Đạo Chúa như các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam, là cha ông của chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Các Thánh Tử Vì Đạo Tại Việt Nam là niềm tự hào của mọi người tín hữu chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn Chúa và noi gương các Đấng chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, được ơn can đảm bỏ ý riêng mình, để bước theo Chúa trong công việc bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết xác tín vào cuộc sống hạnh phúc mai sau, để dám hy sinh xả thân phục sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cảm nhận được hạnh phúc đời sau, để biết sử dụng hợp lý, mà không gắn bó với những của cải vật chất đời này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc mình là Ki-tô-hữu, biết sống bớt bất xứng và hãnh diện loan truyền Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh đặc biệt là Các Thánh Tử Đạo, xin Chúa thương chúc lành cho chúng con, luôn biết sống vì Chúa vì Phúc Âm. Để sống từng ngày làm chứng về Đạo Chúa theo gương các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam, là cha ông của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất
Page 1 of 49 (489 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 769
Tất cả: 69,107,483